Sociální fond

Číslo účtu: 2601542349/2010

Sociální fond vznikl v roce 2018 s cílem podpořit rodiče, kteří se ocitly ve finanční tísni. Jednalo se primárně o samoživitele a nebo rodiny, které znenadání přišly o část příjmů. Cílem fondu je, aby dítě z důvodu nenadálé složité finanční situace v rodině, nemuselo z Oslavánku odcházet. 

 1. Do sociálního fondu LS Oslavánek může přispívat každý, za daný příspěvek mu bude na vyžádání vystaveno potvrzení o daru.
 2. LS Oslavánek bude do sociálního fondu odvádět 5 % ze zisku 1x ročně po účetní závěrce, nejpozději do 31.8. následujícího roku. Sociální fond bude veden odděleně na transparentním účtu LS Oslavánek.
 3. Čerpat ze sociálního fondu mohou všichni zákonní zástupci dětí zapsaných do LS Oslavánek, nejdříve však 6 měsíců po zapsání dítěte do LS Oslavánek.
 4. Čerpáním ze sociálního fondu se rozumí:
  Dlouhodobé čerpání – tj. čerpání odpovídající 50 % slevě na platbě za docházku dítěte pro každé dítě, a to na dobu maximálně 10 po sobě jdoucích měsíců. V rozhodné období pak zákonný zástupce hradí zbylých 50 % ceny platby za docházku.
  Jednorázové čerpání – tj. čerpání odpovídající 100% slevě na platbě za docházku pro každé dítě na jeden měsíc.
 5. O dlouhodobé čerpání ze sociálního fondu může zákonný zástupce požádat pouze 1x za dobu, kdy je dítě zapsané k docházce do LS Oslavánek. O jednorázové čerpání ze sociálního fondu může zákonný zástupce požádat maximálně 2 krát v každém školním roce.
 6. O příspěvek ze sociálního fondu musí zákonný zástupce požádat písemně, čímž mu však nevzniká právní nárok na jeho čerpání. Důvody mohou být například tíživá životní situace, dlouhodobá nemoc apod. O přidělení a rozsahu příspěvku rozhoduje 3 členná komise Sociálního fondu LS Oslavánek od 1. dne následujícího měsíce. Ve výjimečných případech lze žádat zpětně.
 7. Komise Sociálního fondu LS Oslavánek se skládá z 1 zaměstnankyně LS Oslavánek, 1 člena Výkonné rady LS Oslavánek a 1 zástupce rodičů. Zaměstnankyně LS Oslavánek se stává pověřenou členkou komise na základě rozhodnutí průvodcovské rady, která se koná v přípravném týdnu. Člena Výkonné rady volí ze svého středu Výkonná rada LS Oslavánek a to jednou ročně před začátkem daného školního roku. Zástupce rodičů je volen rodiči na prvním rodičovském setkání, které se koná na podzim na Mohelském mlýně. Všechny osoby mohou být pověřeny opakovaně, případně v průběhu školního roku, bude-li to třeba.
 8. Komise Sociálního fondu LS Oslavánek rozhoduje nejpozději do 14 dnů od přijetí žádosti o čerpání ze sociálního fondu, přičemž celý proces se může odehrát elektronickou cestou. Za příjem a evidenci žádostí je odpovědná pověřená zaměstnankyně LS Oslavánek.
 9. Situaci, kterou neupravuje tato směrnice řeší komise Sociální fondu LS Oslavánek a stvrzuje ho předsedkyně výkonné rady LS Oslavánek.